امروزه، شركتهاي بسيار پیامک انبوه كمي همچون پنل پیامک گذشته، خرید پنل پیامک روش بازاريابي انبوه را بكار مي برند؛ يعني فروش به روشي يكسان ، پیامک انبوه به هر مشتري كه خريدار است. ديگر بيشتر بازاريابان متوجه شده اند كه ارتباط با هر مشتري برايشان سودمند پیامک انبوه نيست و در عوض بايد سعي كنند خرید پنل پیامک تعدادي كمتري از مشتريان كه سود بيشتري دارند را هدف قرار دهند. در اين روش كه به مديريت ارت باط گزينشي معروف شده، شركت با بكارگيري تحليل سودمندي پیامک انبوه مشتري، آنهايي كه فقط براي شركت ضرر خرید پنل پیامک دارند را حذف كرده و با هدف گيري مشتريان سودمند، تمام توان خود را خرید پنل پیامک صرف جلب رضايت بيشتر آنها مي كند . وقتي مشتريان مناسب پیامک انبوه مشخص شدند، شركت با ارائه پيشنهادهاي جذاب و ويژه آنها را جذب كرده و وفاداري آنها را بدست م يآورد. اما با مشتريان غير سودمند چكار خرید پنل پیامک بايد كرد؟ اگر شركت نتواند آنها را به مشتريان سودمند تبديل كند، احتمالاً آنها را كنار خواهد گذاشت؛ اين جور مشتريان يا رفتار بسيار غير منطقي دارند و يا اينكه هزينه خدمات دهي به آنها از درآمد حاصله بيشتر است. مثلاً بانكها امروزه خرید پنل پیامک سودآوري مشتري را بر اساس عوامل مختلفي پیامک انبوه چون ميانگين مانده حساب، عملكرد حساب، استفاده از خدمات، مراجعه به شعبه و متغيرهاي ديگر ارزيابي مي كنند. در بيشتر بانكها مشتريان خرید پنل پیامک سودآوري ك ه مانده پیامک انبوه حساب بالايي دارند، به شدت مورد توجه قرار مي گيرند(نازشان خريدار دارد)، اما با مشتريان بي ثمري كه مانده حساب كمي دارند، روش متفاوتي را در پيش پیامک انبوه گرفته است؛ اين بانك (ING DIRECT) برخورد خوبي صورت نمي گيرد. با اين وجود اينج دايركت مشترياني كه توقع دريافت خدمات پر هزينه را نداشته و زياد خرید پنل پیامک خواهان توجه نيستند را حفظ كرده و ارتباط خود با آنهايي كه حفظ پیامک انبوه كردنشان هزينه زيادي در بر دارد را قطع مي كند.

 

هارلي را با هم در ميان گذاشته و مايه سامانه پیامکی افتخار يكديگر باشند. از مزاياي خرید پنل اس ام اس عضويت در اين گروه م يتوان به اين موارد اشاره كرد: دوبرنامه ياري در سامانه پیامکی جاده، بيم هنام ه اختصاص ي، خرید پنل اس ام اس خدمات جبران ،H.O.G. كتاب سامانه پیامکی همراه مسافرت ،(Enthusiast و Hog Tales) مجله خسارت دزدي، يك خرید پنل اس ام اس سامانه پیامکی مركز مسافرتي و برنامه "سفر كن و بران" كه با استفاده از آن مي توانيد در هنگام سامانه پیامکی سفر، يك موتور هارلي به صورت كرايه در اختيار داشته باشيد. در سامانه پیامکی حال حاضر اين كلوپ خرید پنل اس ام اس بين المللي بيش از 1500 شعبه محلي و يك م يليون نفر عضو دارد. شركتها، براي ايجاد رابطه با  سامانه پیامکی مشتري مي توانند علاوه خرید پنل اس ام اس بر مزاياي مالي و اجتماعي، قيد هاي بنيادي را هم بكار گيرند . يك بازارياب تجاري مي تواند تجهيزات ويژه يا خرید پنل اس ام اس سيستم هاي برخطي در اختيار مشتريان قرار دهد و بدين ترتيب آنها را در مديريت سفارشها، ليست حقوق و يا انبارداري ياري كند. مثلاً شركت مك كيسون، يكي خرید پنل اس ام اس از بزرگترين عمده فروشندگان سامانه پیامکی دارو در آمريكا است. خرید پنل اس ام اس اين شركت سيستم آنلايني راه اندازي كرده تا مشتريان را در مديريت انبارها، ورود سفارش، و مديريت قفسه ها ياري كند. همچنين امكاناتي در اختيار مشتريان عرضه كننده  سامانه پیامکی تجهيزات پزشكي-جراحي قرار خرید پنل اس ام اس داده تا تأمين سفارشها و مديريت اجزاء لازم در عمل را به صورت سامانه پیامکی بهينه انجام دهند.

بازدید:
تاريخ : 1396/05/15

 

شركتها با توجه به مشتريان هدف خود مي توانند سطوح مختلفي از ارتباط پنل ارسال اس ام اس با مشتري را ايجاد كنند. در سطوح پايين ارتباط كه شركت پنل ارسال اس ام اس داراي مشتريان بسيار پنل پیامک آریا زيادي با حاشيه سود كم است، برقراري ارتباط در  پنل ارسال اس ام اس سطح پاي ه اس ت. مثلاً شركت پروك براي دريافت نظرات مصرف كنندگان تايد، با تك تك مشتريان تماس تلفني برقرار نمي كند، بلكه ،(Procter & Gamble) گَمبِل  پنل پیامک آریا براي ايجاد ارتباط اقدام به تبليغات با هدف معرفي برند، فراهم نمودن شماره تماس رايگان  پنل پیامک آریا پاسخگويي به مشتريان و نموده است. در طرف پنل ارسال اس ام اس ديگر طيف، صنايعي قرار دارند كه (www.tide.com) ايجاد وب سايتي رسمي براي ارتباط با مشتريان تعداد كمي مشتري با حاشيه سود بالا دارند. اين شركتها علاقه پنل پیامک آریا مند به ايجاد رابطه اي كامل با تك تك مشتريان هستند . مثلاً و ديگر خريداران پنل پیامک آریا (Safeway) سيف وِي ،(Wal-Mart) تيم مشتريان پروك  تر اند گَمبِل، به طور نزديك با مشترياني چون ول مارت عمده كار مي كنند. در بين اين دو پنل ارسال اس ام اس حد، سطوح مقتضي ديگري از ارتباط با مشتريان وجود دارد. امروزه، اكثر شركتهاي پيشتار، برنامه هاي وفاداري و حفظ مشتريان را توسعه داده اند. بازاريابان مي توانند با بكارگيري پنل پیامک آریا ابزارهاي بازاريابي ويژه، علاوه بر افزايش رضايت و ارزش از ديد مشتري، به تحكيم ارتباط با مصرف كننده نيز كمك كنند پنل ارسال اس ام اس. مثلاً بسياري از شركتها اقدام به ارائه برنامه بازاريابي تكرار شونده نموده اند؛ پنل پیامک آریا در اين برنامه ها، براي مشترياني كه متناوباً يا در حجم زياد خريد مي كنند، تخفيفهاي ويژه اي پنل پیامک آریا در نظر گرفته مي شود. در اين زمينه، شركتهاي هواپيمايي برنامه اي با عنوان پنل پیامک آریا مسافران طراحي كرد هاند،  پنل ارسال اس ام اس هتلها به مشتريان دائمي خود اتاقهاي بهتري ارائه مي كنند و سوپرما ركتها (Frequent-flyer) تكرار پنل پیامک آریا شونده تخفيفهاي حمايتي براي مشتريان ويژه خود در نظر گرفته ان د. برخي از اين پنل ارسال اس ام اس برنامه ها هم پنل پیامک آریا بسيار ديدني هستند . نيمان را ايجاد كرده است.

 

استراتژي بازاريابي پیامک تبلیغاتی شركت پنل ارسال پیامک ، طرحي كلي در مورد مشترياني كه شركت به آنها خدمت مي كند و نحوه ايجاد پیامک تبلیغاتی ارزش براي آنها را پنل ارسال پیامک ترسيم مي نمايد. پس از آن، بازارياب پنل ارسال پیامک به تهيه برنامه بازاريابي مي پردازد كه هدف آن ارائه ارزش مورد نظر به پیامک تبلیغاتی مشتري هدف ارائه مي باشد. برنامه بازاريابي، با عملي كردن استراتژي بازاريابي، رابطه با پنل ارسال پیامک مشتري را برقرار پیامک تبلیغاتی مي كند. اين برنامه از آميخته بازاريابي تشكيل شده كه مجموعه اي از ابزارهاي شركت براي اجراي استراتژي بازاريابي مي باشد. ابزارهاي اصلي آميخته بازاريابي به چهار گروه  پیامک تبلیغاتی تقسيم بندي شده اند كه به چهار پنل ارسال پیامک پي معروف هستند : محصول، قيمت، محل و ترويج. شركت پیامک تبلیغاتی براي ارائه طرح ارزش خود به پنل ارسال پیامک مشتري، بايد ابتدا پيشنهاد ارضاي نياز را ايجاد كند(محصول). بايد تصميم بگيرد كه اين پيشنهاد پنل ارسال پیامک را به چه قيمتي عرضه مي كند(قيمت)؛ همچنين بايد در مورد نحوه ا رائه اين پيشنهاد به مشتري تصميم پنل ارسال پیامک گيري كند(محل). سرانجام، بايد با مشتري هدف در پیامک تبلیغاتی مورد پيشنهاد پنل ارسال پیامک ارتباط برقرار كرده و شايستگي پيشنهاد پیامک تبلیغاتی را به آنها نشان دهد(ترويج). سازمان بايد پنل ارسال پیامک همه اين ابزارها با هم تركيب كرده و برنامه بازاريابي ج امع و يكپارچه اي به وجود آورد كه ارزش مورد پیامک تبلیغاتی نظر را به مشتري انتخاب شده مخابره و ارائه كند.در فصل بعدي، برنامه بازاريابي و آميخته بازاريابي را با جزئيات بيشتري مورد بررسي قرار خواهيم داد.

بازدید:
تاريخ : 1396/05/15

 

بازاريابي تضاذ بين خواسته  پنل پیامک هاي كوتاه مدت مصرف كننده و رفاه بلند مدت او مورد چشم پوشي قرارگرفته است يا خير. پنل اس ام اس آيا شركتي كه به رفع نيازهاي كوتاه مدت مشتريان پنل پیامک مي پردازد، رفاه آنها در دراز مدت را نيز مورد توجه پنل اس ام اس قرار پنل پیامک داده است ؟ در رويكرد بازاريابي اجتماعي، استراتژي بازاريابي بايد طوري تنظيم شود كه خوشبختي مصرف كننده و اجتماع را فراهم كرده يا آنرا بهبود بخشد . را در نظر بگيريد. امروزه فروشگاههاي زنجير هاي بسيار بزرگي پنل پیامک را مي بينيد كه غذاهاي پنل اس ام اس خوش (Fast Food) صنعت غذاي فوري طعم و مناسب را با قيمت معقول عرضه كنند. در حال حاضر، از مصرف كنندگان و گروههاي طرفدار محيط زيست بسياري لبرا توليد مي كن د. (Monster Thickburgur) غذاهايي پنل اس ام اس پنل پیامک مثل كلفت برگر غولها (Hardee) به اعتراض پنل پیامک گشوده اند.مثلاً فروشگاه هاردي اين ساندويچ شامل دو قطعه 150 گرمي گوشت گوساله، چهار لايه گوشت خوك، سه لايه پنير آمريكايي، پنل اس ام اس سس مايونز و نان چرب شده مي باشد. اين غذا 1420 كالري و 102 گرم چربي دارد . مك دونالد و برگر كينگ پنل پیامک هم هنوز غذاهايشان را با روغنهايي سرخ مي كنند كه داراي چربي ترانس بالا بوده و باعث گرفتگي رگها مي شود. كارشناسان خبره معتقدند كه همبرگر، مرغ سرخ شده، سيب پنل اس ام اس زميني پنل پیامک سرخ شده و اغلب غذاهاي فوري ديگر داراي چربي و نمك زيادي هستند. امروزه غذاها، به مقدار زيادي عرضه مي شوند كه   پنل اس ام اس منجر به اپيدمي چاقي در سطح ملي شده است . اين محصولات، در ب سته پنل پیامک بندي مناسبي عرضه مي شوند، اما همين بسته بندي باعث ايجاد زباله و آلودگي محيط زيست پنل اس ام اس شده است . بنابراين فروشگاههاي زنجير ه اي پنل پیامک غذاي فوري كه نياز كوتاه مدت مصرف كنندگان را با موفقيعت بر طرف كرده اند، ممكن است پنل پیامک باعث صدمه زدن به سلامت مصرف كنندگان و مشكلات زيست محيطي پنل پیامک در بلند مدت شوند.